خدمات در اتوماتیک موارد زیر را در بر میگیرد:

  • تعمیر و نصب در اتوماتیک کرکره ای

  • تعمیر و نصب راهبند

  • تعمیر و نصب در اتوماتیک شیشه ای

  • تعمیر ونضب در اتوماتیک چندتکه

  • تعمیر و نصب در اتوماتیک چرخشی

  • تعمیر و نصب در اتوماتیک ریلی

  • تعمیر و نصب در اتوماتیک بازویی

ثبت سفارش